Ottawa-Glandorf 252, Kenton 278
New Bremen, St. Marys